S.K.K

30−13 自在鉤(鍵) 純煤(すす)竹

30−13 自在鉤純煤(すす)竹

茶室小物2