S.K.K

33−24 耐火構造炉壇(ビル・マンション用)

33−24 耐火構造炉壇(ビル・マンション用)

茶室2